ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Вести

Награђени учесници

Награђени учесници "Витезовог пролећа"

И ове године као и прошле, деца старије васпитне групе Предшколске установе „МЛАДОСТ" из Медвеђе узе ...

Предшколци учествовали на кросу РТС

Предшколци учествовали на кросу РТС

Крос РТС-а кроз Србију који је 25. по реду који се одржава под покровитељством Министарства просве ...

Еко бајка

Еко бајка

Глумци позориштанца "Ципелица" из Лесковца "Боћа злоћа" и "Зорица добрица" (Миодраг и Тања Крчмарик) ...

Одржана хуманитарна приредба

Одржана хуманитарна приредба "Добро чини и не брини"

XII по реду хуманитарна приредба "Деца за децу" која се сваке године одржава у месецу априлу у ор ...

Добро чини и не брини

Добро чини и не брини

Хуманитарна приредба "Деца за децу" одржава се традиционално сваке године у априлу месецу, ове годи ...

Одржан семинар „Мала ликовна трилогија“

Одржан семинар „Мала ликовна трилогија“

21 и 22 марта 2015. год. у Предшколској установи „Младост" у Медвеђи одржан је семинар под радним н ...

Одлуком Скупштина општинске заједнице дечје заштите Медвеђа, број 02-705 од 22. новембра 1979. године, коју је потписао тадашњи председник Скупштине, Светислав Мило
Управни одбор Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Председник и чланови УО обављају послове из своје надлежности, без накнаде. УО им
Поштовани родитељи, информације о упису детета у Предшколску установу "МЛАДОСТ" у Медвеђи можете добити од превентивне сестре, лично (у Ул. Васе Смајевића бр. 1
Основни циљ предшколских установа је друштвена помоћ у збрињавању деце за време радног ангажовања њихових родитеља, а задовољавање те потребе чини социјалну
Сарадња породице и вртића важан је предуслов оптималног развоја и васпитања детета у институционалном контексту. Професионална улога васпитача и животна ул
О правилној исхрани деце брине цео тим људи који ради на припреми њихових оброка. Сви енергетски, градивни и заштитни фактори су у оптималном односу за раст и

Одлуком Скупштина општинске заједнице дечје заштите Медвеђа, број 02-705 од 22. новембра 1979. године, коју је потписао тадашњи председник Скупштине, Светислав Миловановић, основана је Радна организација за дневни боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста „МЛАДОСТ" у Медвеђи, а званични почетак рада Радне организације „МЛАДОСТ" је 1. јануар 1980. године.

Средства за годишњу делатност дечјег вртића су износила 1,602.000,00 тадашњих динара. Овај износ је обезбеђен од следећих извора финансирања:

 • Учешће родитеља ... 280.000,00 дин.
 • Учешће дечје заштите ... 793.200,00 дин.
 • Учешће социјалне заштите ... 132.200.00 дин
 • Учешће основног образовања ... 396.600,00 дин.

што укупно износи 1,602.000,00 динара.

Средства су обезбеђена на основу Самоуправног споразума свих учесника финансирања, а преко Општинске заједнице дечје заједнице у Медвеђи.

За први Савет Радне организације дечји вртић „МЛАДОСТ" у Медвеђи, који је бројао 7 чланова именовани су:

 • 1. Светислав Миловановић
 • 2. Аза Хајдари
 • 3. Бранко Милићевић
 • 4. Олгица Савић

док су остала 3 члана именовали Рудник Леце са флотацијом, Трговинско пољопривредно предузеће „Горња Јабланица" из Медвеђе и ССРН Медвеђа.

Потребан простор за рад Дечјег вртића „МЛАДОСТ" обезбеђен је на локацији код терена за мале спортове, где се и данас налази.

Стручни кадар за рад вртића обезбеђен је путем конкурса, према утврђеним нормативима рада за ове установе и то:

 • 1. директор
 • 4. васпитача
 • 1. сервирка
 • 1. спремачица
 • 1. административно-рачуноводствени радник
 • 1. медицинска сестра

За целокупно време свог рада, дечји вртић „Младост" је променио 5 директора. На самом оснивању директор је била Стојана Арсић, затим Зелен Ћетковић. Извесно време, ВД директора је обављао Радомир Влаховић, затим су директори били Цветко Миловановић, Добрила Андрејевић. Од 9. јула 2013. године до данас, на челу ове установе налази се Зорица Михајловић.

У школској 1979/1980 години у вртићу је боравило 56 деце узраста од 5 до 6 година, док су већ у следећој шкоској, 1980/1981 образовањем и васпитањем била обухваћена и деца 6 до 7 година.

Временом је број деце уписане у вртић варирао, да би данас школске 2014/2015 године у вртићу боравило 214 деце узраста од 1 до 6 година.

03 0102

04 05  08

Напишите коментар (0 Comments)

Porodicno Stablo

Управни одбор

Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Председник и чланови УО обављају послове из своје надлежности, без накнаде. УО има девет чланова, укључујући председника и осам представника запослених, родитеља и локалне самоуправе.Чланове УО Предшколске установе Младост именује и разрешава скупштина локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова УО. За обављање послова из своје надлежности Управни Одбор одговара Скупштини општине Медвеђа. Мандат УО траје четири године.

Управни одбор Установе:

• Доноси статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
• Доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању
• Доноси финансијски план Установе
• Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун
• Расписује конкурс и бира директора
• Доноси план стручног усавршавања запослених

Чланови Управног одбора су:

 1. Стојан Стевановић (председник)
 2. Емина Садиковић
 3. Светлана Димић
 4. Драган Јовановић
 5. Александар Еминовић
 6. Марија Јовановић  - Стојиљковић
 7. Вања Здравковић
 8. Светлана Аџић
 9. Зана Баљај

Директор

Добрила Андрејевић

ЗАДАЦИ ДИРЕКТОРА:

Организационо материјални задаци директора установе:

 • Организациони послови за почетак школске године
 • Доношење плана јавних набавки за текућу годину
 • Учешће у изради финансијског плана Установе
 • Распоред запослених
 • Праћење утрошка финансијских средстава и законских прописа

Педагошко инструктивни задаци:

 • Планирање и припрема васпитно образовног рада
 • Посета активностима са циљем увида у организацију васпитно-образовног рада и квалитета припреме за активности
 • Обилазак васпитача почетника са циљем пружања помоћи и подршке
 • Индивидуални разговори са васпита чима после посећених активности
 • Сарадња и саветодавни рад са родитељима

Аналитички рад

 • Анализа васпитно образовног рада у првом и другом полугодишту
 • Анализа реализације годишњег плана установе
 • Учешће у изради извештаја за потребе просветних и других институција
 • Извештај о раду за текућу годину

Рад у стручним и другим организацијама

 • Припремање седница стручних органа, савета родитеља и управног одбора
 • Учешће у педагошко-инструктивним пословима у радустручних актива и на седницама стручних органа
 • Припрема и вођење седница васпитно-образовног већа
 • Припрема и учешће у седницама савета родитеља и управног одбора
 • Извршни послови-рад на спровођењу одлука и закључака органа установе

Рад на педагошкој документацији

 • Увид у планирање и припрему васпитно-образовног рада
 • Контрола вођења педагошке документације

Културна и јавна делатност вртића

 • Учешће у културној и јавној делатности установе путем сарадње са локалном заједницом и установама, путем јавних наступа деце поводом значајних празника, организовање приредби

Стручно усавршавање

 • Учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања
 • Праћење стручне литературе (часописи,приручници и друго)
 • Учешће на семинарима за директоре

Сарадња

 • Сардња са друштвеним организацијама
 • Сарадња са радним организацијама
 • Сарадња са установама
 • Сарадња са Министарством просвете и његовим телима
 • Сардња са координационим телом за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • Сарадња са општинским и републичким инспекцијским органима

Унутрашња организација у Предшколској установи "МЛАДОСТ"

ЗАДАЦИ:

Остваривање делатности Установе обавља се у следећим облицима радног организовања:

 • Организациона јединица за предшколско васпитање и образовање са дечијим вртићима и јаслама
 • Организациона јединица Заједничке службе

- Правна служба
- Стручна служба
- Служба рачуноводства и књиговодства
- Техничка служба
- Служба за упис деце

Напишите коментар (0 Comments)