ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Основни циљ предшколских установа је друштвена помоћ у збрињавању деце за време радног ангажовања њихових родитеља, а задовољавање те потребе чини социјалну функцију установе. С друге стране задовољавање развојних потреба деце, у које спадају потребе за социјализацијом, васпитањем и образовањем, које се остварују програмираним садржајима васпитно-образовног карактера, јесу васпитно-образовна функција предшколских установа. Поред ове две функције предшколске установе остварују и превентивну здравствену функцију јер боравак мале деце у предшколској установи носи и неке факторе ризика који могу штетно деловати на њихов психофизички и социјални развој. Све три наведене функције предшколских установа чине суштину њихове делатности, остварују се истовремено и треба их посматрати у јединству, међусобној повезаности и условљености.

 DSCN0597DSCN0632DSCN0678

Облици рада са децом

У току године реализује се:

 • Целодневни боравак деце (од 1 до 6,5 година)
 • Припремни предшколски програм
 • Посебни програми

Програм целодневног боравка

Целодневни боравак је облик васпитно-образовног рада намењен деци од прве године до поласка у школу. Остварује се у централном вртићу Предшколске установе Младост, у Медвеђи у коме је рад је организован и у две смене. Програм целодневног боравка реализују медицинске сестре - васпитачи (рад са децом до 3 године) и васпитачи (рад са децом од 3 године до поласка у школу). Програмска оријентација овог облика обезбеђује правилан психо-физички развој, социјалну сигурност, васпитање, образовање и превентивну здравствену заштиту. Васпитни рад и нега деце узраста до 3 године остварује се у оквиру програмираних активности (моторних, сензорно-перцептивних, ритмичко-музичких, интелектуалних и језичких), социјално емоционалних односа и неге деце.

Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године одвија се према Правилнику о општим основама предшколског програма, Основама програма неге и васпитања деце узраста до три године и Предшколском програму Установе.

Нега деце јасленог узраста неодвојива је од процеса васпитања, а подразумева одржавање хигијене, задовољавање потреба за сном, исхраном, боравком на свежем ваздуху...

За одржавање неге у колективу посебно је значајно обезбедитилични прибор - чешаљ за косу, марамице, папирни убруси, ноша, постељина...

Нега подразумева и превентивно-здравствену заштиту деце којој се посвећује посебна пажња. Сестре-васпитачи заједно са сарадником за превентивно-здравствену заштиту, систематски прате и сагледавају све факторе који штитеили угрожавају дечје здравље.Сва деца која полазе у вртић, доносе потврду од лекара да су здрава.Здравствено стање се прати свакодневно, а раст и развој контролише периодично, о чему се води евиденција.

Задатак медицинских сестара је стална сарадња са родитељима у поступцима и мерама за заштиту и очување здравља деце.

Основни циљ васпитног рада са децом овог узраста је стварање повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по свом сопственом програму. Организованим системом садржаја и метода дете ће искуства преводити у сазнања, откривањем себе и своје околине коју ће мењати у складу са својим могућностима.

Основни задатак васпитног рада је да чува, подстиче и оплемењује спонтане изразе понашања детета у односу на околину. У раду семора поштовати индивидуалност детета у откривању себе и света који га окружује.

Посебни задаци реализују се кроз три основне области развоја:

 • физичко-сензорни развој (очување физичког здравља деце, подстицање развоја покрета, овладавање моториком, подстицање целовитог моторног и сензорног развоја, развијање навика)
 • емоционално-социјални развој (неговање отворености детета за доживљаје, пружање помоћи у стицању самосталности, подстицање поверења у сопствене способности, помагање детету у усвајању основних моралних вредности, као и подстицање задовољства и радости код детета)
 • сазнајни развој (подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за утиске као мотиве за постављање питања, подстицање и богаћење дечјег говора као средства комуникације и стицања знања, подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности, стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности).

У раду се поштују основна начела васпитања деце изражена кроз:

 • стручну и хуману негу
 • васпитни рад
 • доследно поштовање индивидуалних разлика у свим фазама рада
 • ритам живљења деце у установи
 • адаптација на живот у установи
 • сарадња са породицом

Рад са децом одвија се путем активности и игара за рани развој, са садржајима који подстичу негу, развој чулне активности и опажања, социјално-емоционалне односе, игру, моторичке активности, ликовне активности и игре драматизације. Сестре-васпитачи у планирању свог рада у групи имају у виду карактеристике развоја деце узраста до 18 месеци, од18 до 24 месеца и од 24 до 36 месеци. Групе се формирају у складу са законском регулативом, потребама родитеља и деце.

Програм васпитно-образовног рада са децом узраста од 3 године до поласка у припремни предшколски програм

Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до поласка у ППП, темељи се на Правилнику о општим основама предшколског васпитања и образовања и Предшколском програму Установе. Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.
Рад са децом овог узраста одвија се према Моделу А и Моделу Б, у зависности од личног опредељења васпитача и тимова васпитача на нивоу објекта.
У Моделу А васпитач је окосница васпитног програма, као креатор и истраживач сопствене праксе. Задатак васпитача је да на основу интересовања деце дневно планира већи број садржаја и активности и пружи деци могућност избора. Рад са децом организује се према дечијим потребама и интересовањима. Могући центри интересовања су: центар улога, центар језичке културе, грађевински центар, музички центар, манипулативни центар, конструкторски центар, центар уметности и центар играоница - физичко васпитање. Центри интересовања се опремају у зависности од избора теме.

У Моделу Б структуру програмске основе васпитно-образовног рада чине:

 • физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности)
 • социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке активности)
 • когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности)
 • развој комуникације и стваралаштава (говорне, драмске, ликовне, музичке и плесне активности).

У планирању рада са децом заступљена је комбинација свих поменутих активности, са основним циљем да се обезбеди развој укупних потенцијала детета, напредовање у сваком од његових аспеката и квалитетно усвршавање оних домена које је већ усвојило.
Оперативни задаци и садржаји непосредног васпитно-образовног рада са децом у свим програмским целинама, детаљно су разрађени у Предшколском програму Установе.

Припремни предшколски програм за децу узраста од 5,5 до 6,5 година

Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања.Припремни предшколски програм заснива се на Правилнику о општим основама предшколског програма.Припремни предшколски програм представља спону предшколског и школског образовања и васпитања.
Припремни предшколски програм поред наведене има и следеће функције:

 • обезбеђивање квалитетне васпитно-образовне средине, која уважава права детета, поштује његове особености и потребе и подстиче његов укупан психофизички развој
 • обезбеђивање услова за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социјално-културне разлике и осигурава донекле подједнак старт за полазак у школу
 • унапређивање васпитне функције породице (допуна је породичном васпитању)

Припремни предшколски програм у ПУ "Наше дете" остварује се у периоду од септембрадо јуна, у складу са календаром рада основних школа за текућу годину, кроз целодневни боравак деце и четворочасовни програм рада са децом у седишту Установе и на сеоском подручју.

Програм припреме деце за школу, као систем активности и садржаја, посебних методичких поступака којима се постиже интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за оно што их очекује у школи, уз подстицање радозналости и интересовања за школски начин учења, остварује се кроз Модел А и Модел Б припремног предшколског програма (у зависности од опредељења васпитача) развијеним у Предшколском програму Установе.

Програм превентивно-здравствене заштите

Предшколска установа у складу са програмом превентивно-здравствене заштите планира мере и активности које се у сарадњи са Здравственим центром и Заводом за јавно здравље спроводе у циљу очувања здравља деце у колективу.
Активности обухватају:

 • стварање оптималних хигијенских услова у средини где деца бораве (одржавање опште чистоће радних соба, санитарних чворова, гардероба, инвентара и играчака, оптимална температура, влажност ваздуха, проветреност и осветљеност просторија, дезинфекција, дезинсекција и дератаризација простора)
 • посебна пажња се посвећује хигијенском одржавању дистрибутивне кухиње (хигијенска дистрибуција хране, свакодневно прање и дезинфекција возила за превоз хране, хигијенско одржавање посуђа и инвентара, кухињско особље биће благовремено санитарно прегледано...)
 • редовно месечно узимање брисева,како са руку запослених, тако и са радних површина, подова, играчака и осталог
 • спровођење правилног ритма дневних активности и исхране у току радног времена, поштујући физиолошке потребе деце
 • спречавање настанка и ширења заразних болести врши се путем општих мера унапређења здравља, обавезним систематским прегледом деце у целодневном боравку, издвајањем оболелих и упућивањем надлежном лекару, спровођењем хигијенско-епидемиолошких мера
 • ангажовање у набавци средстава за дезинфекцију и санитетског материјала за све вртиће
 • редовна дезинсекција и дератизација целокупног простора
 • поправка намештаја и фиксирање свих ормана
 • редовно поправљање прозора и врата и њихово одржавање
 • спровођење здравствено-васпитног рада са децом и родитељима (родитељски састанци, пано...).
 • Сарадња са Домом здравља Шабац
 • Обавезан педијатријски преглед деце пре уписа у вртић. Ванредне микробиолошке анализе (брис грла, носа и перианални брис) ради Завод за јавно здравље по епидемиолошкој индикацији.
 • Сарадња са породицом, сарадња са васпитачима, медицинским сестрама.
 • Рад на прописаној документацији (вођење здравственог картона, листе о кретању раста и развоја деце, књига евиденције, књига дезинфекције...)

Програм исхране деце

Правилна исхрана је темељ развоја сваког појединца,али и друштва.Квалитет нутритивног уноса утиче на раст и развој организма и на његов нутритивни здравствени статус.
Утицај правилне исхране током детињства и адолесценције веома је значајан за здравствено стање у каснијим фазама живота, што све више потврђују научна истраживања. Развој прехрамбене технологије, као и савремени начин живота, довели су до промене навика у исхрани појединца,појединих друштвених група,али и друштва у целини.Воћне ужине,као и млечне порције, замењене су кондиторским и пециварским производима, који садрже велике количине транс масти, брзо ресорбујућих шећера, што све заједно доводи до повећања гојазности,кардиоваскуларних обољења, зубног каријеса, дијабетеса. Поред повећања енергетске густине оброка све више је присутна смањеноа физичка активност деце, која је такође битан фактор у очувању доброг психофизичког стања организма.

Основни принципи правилне исхране

 • Биланс енергије - успостављање равнотеже између стварно потрошене енергије и енергије унете храном
 • Биланс макро-нутријената - подразумева одређивање правилног односа између угљених-хидрата, беланчевина и масти (1 грам масти даје 9 kCal, 1 грам угљених-хидрата 4 kCal, 1 грам беланчевина 4 kCal).
 • Биланс минерала и витамина - осигурава унос неорганских супстанци и биокарализатора у довољним количинама, омогућавајући несметано обављање метаболичких процеса.
 • Биланс течности је важан јер се сви метаболички процеси одвијају у води.

Исхрана у предшколским установама је регулисана законом,нутритивно је избалансирана и уравнотежена.
Родитељи се информишу о јеловнику преко паноа који се налази у сваком вртићу.Уз јеловник, који је обезбеђен у вртићу, родитељи добијају и предлог јеловника, како би обезбедили све нутритивне потребе детета у току дана.

Једногодишње дете треба да има три главна оброка (доручак, ручак и вечеру) и два међуоброка. Дете узраста од 1 до 3 год. у току целодневног боравка у вртићу треба да унесе 900 kCal, а дете узраста од 3 до 7 год. треба да унесе 1200 kCal. Занимљиви разговори могу бити подстицајни за узимање хране.
Модел понашања који деца прихватају је управо онај који им одрасли намећу, зато дете никад не треба питати шта жели да једе. Његов јеловник треба унапред испланирати и тога се придржавати.
Исхрана деце у вртићима треба да буде тако планирана, организована и реализована да у току дана обезбеди деци око 75% свих нутритивних потреба.
Удео хранљивих састојака изражен у процентима треба да износи:

 • беланчевине 10-15% дневних енергетских потреба
 • укупне масти 30%
 • угљени хидрати 55%

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података