ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Porodicno Stablo

Управни одбор

Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Председник и чланови УО обављају послове из своје надлежности, без накнаде. УО има девет чланова, укључујући председника и осам представника запослених, родитеља и локалне самоуправе.Чланове УО Предшколске установе Младост именује и разрешава скупштина локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова УО. За обављање послова из своје надлежности Управни Одбор одговара Скупштини општине Медвеђа. Мандат УО траје четири године.

Управни одбор Установе:

• Доноси статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
• Доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању
• Доноси финансијски план Установе
• Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун
• Расписује конкурс и бира директора
• Доноси план стручног усавршавања запослених

Чланови Управног одбора су:

 1. Стојан Стевановић (председник)
 2. Емина Садиковић
 3. Светлана Димић
 4. Драган Јовановић
 5. Александар Еминовић
 6. Марија Јовановић  - Стојиљковић
 7. Вања Здравковић
 8. Светлана Аџић
 9. Зана Баљај

Директор

Добрила Андрејевић

ЗАДАЦИ ДИРЕКТОРА:

Организационо материјални задаци директора установе:

 • Организациони послови за почетак школске године
 • Доношење плана јавних набавки за текућу годину
 • Учешће у изради финансијског плана Установе
 • Распоред запослених
 • Праћење утрошка финансијских средстава и законских прописа

Педагошко инструктивни задаци:

 • Планирање и припрема васпитно образовног рада
 • Посета активностима са циљем увида у организацију васпитно-образовног рада и квалитета припреме за активности
 • Обилазак васпитача почетника са циљем пружања помоћи и подршке
 • Индивидуални разговори са васпита чима после посећених активности
 • Сарадња и саветодавни рад са родитељима

Аналитички рад

 • Анализа васпитно образовног рада у првом и другом полугодишту
 • Анализа реализације годишњег плана установе
 • Учешће у изради извештаја за потребе просветних и других институција
 • Извештај о раду за текућу годину

Рад у стручним и другим организацијама

 • Припремање седница стручних органа, савета родитеља и управног одбора
 • Учешће у педагошко-инструктивним пословима у радустручних актива и на седницама стручних органа
 • Припрема и вођење седница васпитно-образовног већа
 • Припрема и учешће у седницама савета родитеља и управног одбора
 • Извршни послови-рад на спровођењу одлука и закључака органа установе

Рад на педагошкој документацији

 • Увид у планирање и припрему васпитно-образовног рада
 • Контрола вођења педагошке документације

Културна и јавна делатност вртића

 • Учешће у културној и јавној делатности установе путем сарадње са локалном заједницом и установама, путем јавних наступа деце поводом значајних празника, организовање приредби

Стручно усавршавање

 • Учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања
 • Праћење стручне литературе (часописи,приручници и друго)
 • Учешће на семинарима за директоре

Сарадња

 • Сардња са друштвеним организацијама
 • Сарадња са радним организацијама
 • Сарадња са установама
 • Сарадња са Министарством просвете и његовим телима
 • Сардња са координационим телом за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • Сарадња са општинским и републичким инспекцијским органима

Унутрашња организација у Предшколској установи "МЛАДОСТ"

ЗАДАЦИ:

Остваривање делатности Установе обавља се у следећим облицима радног организовања:

 • Организациона јединица за предшколско васпитање и образовање са дечијим вртићима и јаслама
 • Организациона јединица Заједничке службе

- Правна служба
- Стручна служба
- Служба рачуноводства и књиговодства
- Техничка служба
- Служба за упис деце

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података